?

Log in

(Hopefully it's okay with Norwegian, since it applies to Norwegians… - Euro j-rock [entries|archive|friends|userinfo]
j-rock shows in europe

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 13th, 2009|01:43 am]
j-rock shows in europe

euro_jrock

[syrenshaeda]
(Hopefully it's okay with Norwegian, since it applies to Norwegians xD; (or those who understand?!) )

Shallabaiz!

Kort og godt, jeg har mekket en blogg hvor det vil postes nyheter fra den japanske musikkverdenen!
Den kan du lese her: http://jmusikk.blogg.no/

Ser også etter en person eller to som kan hjelpe å skrive, for jeg er nesten litt for lat selv til å poste hele tiden XD (ser spesielt etter noen som er litt inn i jpop)
LinkReply